مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
PEC - Posta Certificata 1 Gb -
Servizio di SicurezzaPostale @postasicura.cc

Caratteristiche casella mail
Space: 1Gb
Webmail: Si
Notifica mail/sms: Si
Reinoltro mail non PEC: Si

1 Anno: 30,00 €
2 Anni: 50,00 € (25,00 €/anno)
3 Anni: 60,00 € (20.00 €/anno)


PEC - Posta Certificata 2 Gb -
Servizio di SicurezzaPostale @postasicura.cc

Caratteristiche casella mail
Space: 2Gb
Webmail: Si
Notifica mail/sms: Si
Reinoltro mail non PEC: Si

1 Anno: 40,00 €
2 Anni: 70,00 € (35,00 €/anno)
3 Anni: 90,00 € (30.00 €/anno)


PEC - Posta Certificata 3 Gb -
Servizio di SicurezzaPostale @postasicura.cc

Caratteristiche casella mail
Space: 3Gb
Webmail: Si
Notifica mail/sms: Si
Reinoltro mail non PEC: Si

1 Anno: 50,00 €
2 Anni: 80,00 € (40,00 €/anno)
3 Anni: 100,00 € (33.33 €/anno)


PEC - Posta Certificata 4 Gb -
Servizio di SicurezzaPostale @postasicura.cc

Caratteristiche casella mail
Space: 4Gb
Webmail: Si
Notifica mail/sms: Si
Reinoltro mail non PEC: Si

1 Anno: 60,00 €
2 Anni: 100,00 € (50,00 €/anno)
3 Anni: 120,00 € (40.00 €/anno)


PEC - Posta Certificata 5 Gb -
Servizio di SicurezzaPostale @postasicura.cc

Caratteristiche casella mail
Space: 5Gb
Webmail: Si
Notifica mail/sms: Si
Reinoltro mail non PEC: Si

1 Anno: 70,00 €
2 Anni: 120,00 € (60,00 €/anno)
3 Anni: 140,00 € (23.33 €/anno)


PEC annualitá prepagate -
Valide per attivazione nuove PEC e per rinnovi successivi.

شروع از 200.00 € به صورت یک بار
GigaMail -
Web Space: 1Gb
Webmail: Si

Servizio Mail su VPS certificata SSL -
Record MX/Mail su VPS dedicata POP3S/IMAPS/SMTPS

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Servizio Mail su VPS certificata SSL Premium -
Record MX/Mail su VPS dedicata POP3S/IMAPS/SMTPS

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Servizio Mail su VPS certificata SSL Premium Large -
Record MX/Mail su VPS dedicata POP3S/IMAPS/SMTPS

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Servizio Mail su VPS certificata SSL Premium Ultra -
Record MX/Mail su VPS dedicata POP3S/IMAPS/SMTPS

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Servizio Mail su VPS certificata SSL WebTop 1 -
Record MX/Mail su VPS dedicata POP3S/IMAPS/SMTPS
GroupWare WebTop / Private Cloud integrato
fino a 5 caselle mail / fino a 1 Gb spazio condiviso

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Server POP/IMAP/SMTP privato -
Servizio server Mail privato protocollo POP3/IMAP/SMTP addon NethServer

Account & Spazio Mail illimitato - Addon Hosting per estensione servizio mail illimitato
(account, alias, inoltro, spazio disco)

Spazio Mail aggiuntivo su Hosting Web - Addon Hosting per estensione spazio mail

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.211.117.197) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution